Vložení základních číselníků

Do systému lze importovat data ve formě excelových tabulek v rozsahu:  adres, kontaktů, katalogu produktů, ceníků, seznamu zaměstnanců a účtového rozvrhu z existujících datových zdrojů. Import není nijak složitý, jde hlavně o správnou formu zdrojové tabulky dat. Proto jsme pro vás připravili vzorové tabulky v XLS, do kterých nahrajete a upravíte vkládaná data.

Postup:

1.  Připravte data do vzorové tabulky XLS. Všechny vzorové tabulky pro import ke stažení zde.  Do některých tabulek je třeba doplnit manuálně údaj k provázání na nadřazená data. Například "adresa" spadá pod určitý "adresář".  Do tabulky Import-Adresy se tedy doplní do vyznačeného sloupce přesný název adresáře. Adresář již musí před importem v aplikaci existovat a být zadán. Sloupce, které se mají doplnit manuálně jsou v tabulce označeny vždy červeně. 

  • Dále nastavte formát buněk celého listu na "Obecné". Když budou některé i prázdné buňky naformátované např. jako číslo nebo datum, import je bude chtít načíst jako nulové a může vzniknout problém s povinnými položkami.

  • U zašrtávacích políček typu Boolean zadávejte do tabulky výrazy True nebo False, záznam nesmí být prázdný, jinak import neproběhne.

  • Importovaná tabulka musí obsahovat názvy všech sloupců i když v nich nebudou data.

2.  Otevřete aplikaci, do které chcete data importovat a na požadovaném formuláři klikněte na tlačítko "Import"  Vyberte tabulku XLS a nahrajte do aplikace.  Uložte a aktualizujte formulář.

Položky dokladů OD se importují v základní měrné jednotce uvedené u produktu. Pokud budete naskladňovat v jiné, musíte opravit manuálně na importované položce.

Chci importovat:

účtovou osnovu

Po vytvoření firmy jsou v účtové osnově pouze syntetická konta. Konta s analytickou částí můžete naimportovat tabulkou Konta. Tlačítko Import najdete v ES na formuláři Číselníky > účtový rozvrh.

stav kont

Na vytvořený interní doklad zadáte datum ke kterému nahráváte stav. Ikonka pro import je v Int. dokladu u položek  v pravém menu u (+) a (-). Pomocí tabulky PolozkyDokladu.

adresy

Nejdříve manuálně vytvořte Adresáře do kterých budete chtít importovat Adresy (Adresy a kontakty  > adresáře ). Pak doplňte do importovací tabulky Adresy manuálně název Adresáře. Adresa musí být přiřazena nějakému adresáři, jinak import neproběhne správně. Tlačítko import najdete v ES na formuláři Adresy.

kontakty

Kontakty importujte až po importu Adres. Kontakt totiž musí mít zadanou Adresu (Společnost) pod kterou patří. Do tabulky Kontakty opět musíte zadat ručně název společnosti pod kterou kontakt patří. Uveďte přesný název adresy. Tlačítko import najdete v ES na formuláři Kontakty.

ceníky

V OD formulářem Ceníky, tabulkou Cenik.

produkty

V OD Číselníky > Produkty. Nutné manuálně do tabulky doplnit existující Měrnou jednotku, Skupinu a Katalog. Pole k doplnění nadepsána v tabulce červeně. 

ceny produktů

Pro úspešný import cen je nutné mít v aplikaci OD zadané názvy Ceníků (ručně nebo importem) Pak doplňte manuálně do tabulky Import-Ceny název existujícího Ceníku. Pak už můžete přes tlačítko import na formuláři Ceníky, seznam Ceny produktů, vložit data.

položky dokladů (příjemky, výdejky, faktury)

Na vytvořeném dokladu u položek je v pravém horním menu u (+) a (-) ikonka pro Import. Pomocí tabulky PolozkyDokladu.

do aplikace Personalistika a mzdy

v aplikaci pod logem najdete nabídku - Hlavní > Import. Otevře se importovací formulář pro všechny importovatelné údaje. Záložky:

zaměstnanec

Ikonkou Import, tabulkou Zamestnanci.

pracovní poměry

tabulkou PracovniPomery.

mzdové údaje

tabulkou MzdoveUdaje. V tomto seznamu je pro import potřeba použít nejdříve pokyn NAČTI - vybrat tabulku a zobrazit v seznamu a v druhém kroku pokyn DOPLŇ, poté uložit.

IMPORT najdete v aplikaci: na formuláři
Ekonomický systém Účtový rozvrh, Položky interního dokladu, Adresy, Kontakty
Obchodní databáze Ceníky, Produkty, Ceny produktů, Položky dokladů (Příjemky, Výdejky, Faktury)
Mzdy a personalistika Zaměstnanci, pracovní poměry, mzdové údaje
Majetek Kniha majetku - seznam majetku a roční odpisy

 

Tipy pro přípravu tabulek

- nesmí obsahovat duplicity a prázdné řádky navíc

- formát buněk musí být nastaven jako "Obecný" nebo v případě data "Datum". Tabulka by neměla být nijak jinak formátovaná

- preferuje formát XLSX (MS Office 2010)

- při více položkách je vhodné rozdělit soubory po 500 položkách a importovat postupně

- při provádění importu zavřete program MS Excel

 

 

V případě problémů s importem volejte naši Zákaznickou podporu.