Číselníky

Nastavení

Tento formulář obsahuje údaje potřebné pro výpočet mezd, nastavení kont pro zaúčtování nákladů, bankovní účty pro platby mezd a odvodů, nastavení zákonného pojištění odpovědnosti. Pro každé období může uživatel hodnoty měnit.

Na této záložce se také zobrazují Sazby (konstanty), seznam svátků a zadává se případný zástupce společnosti.

Konstanty

Číselníky > nastavení > Sazby - zde jsou uvedeny platné konstanty pro Srážkovou a zálohovou daň, Slevy na dani, odčitatelné položky, zdravotní, sociální a důchodové pojištění.

Při přechodu na nový kalendářní rok se konstanty automaticky nastaví na zákonem dané hodnoty.

Pracovní poměry

Seznam pracovních poměrů dle klasifikace OSSZ, ke kterým je možné přidělit konto nákladů na SP, ZP a konto závazků.

Zdravotní pojišťovny, fondy a instituce

Číselníky > instituce

Zde zadáváme zdravotní pojišťovny a další instituce, kterým odvádíme platby.  Vyplníme číslo účtu, symboly plateb, a  konto závazků, na které bude prováděno zaúčtování.

Profese

Seznam profesí, které zadá uživatel podle své firemní praxe. Lze pak využít např. v organizačním schématu.

Mzdové položky a prototypy

Prototypy určují jakým způsobem se bude mzda počítat a jejich seznam je v systému pěvně nadefinován. K danému prototypu lze vytvářet různé mzdové položky podle potřeb uživatele, s volitelným názvem a kontem. Mzdové položky pak využívají do zadání mezd.

Výjimka sazeb ZP a SP

Výjimku lze uplatnit u zahraničních zaměstnanců. Její kód je nutné přiřadit k zaměstnanci ve mzdových údajích, hlášení na OSSZ se vytiskne dle těchto výjimek odděleně. Zahraniční zaměstnanec bude odesílat soc. i zdr. pojištění do svého státu, dle jejich platné legislativy.

Kalendáře

Jejich plnění probíhá bez zásahu uživatele. Uživatel pouze nastaví potřebný počet kalendářů jejich úvazků a počtu dnů v týdnu.

Pro nepravidelnou pracovní dobu je nutno nastavit uživatelem denní kalendář zaměstnance, nebo do mzdových údajů zadat fond hodin a pracovních dnů pro nepravidelnou pracovní dobu a zároveň zatrhnout - Nepravidelná pracovní doba.

Sazby daně z příjmů

Pro každý rok, ve kterém se mění sazby, se automaticky vytvoří nové platné sazby zálohové a roční.