Mzdové položky

PROTOTYPY mzdových položek

1

Základní časová mzda

hod

Sazba je určena položkou Hodinová sazba ve formuláři Mzdové údaje zaměstnanců.

2

Měsíční plat

hod

Sazbou je součet základního platu a osobního ohodnocení. Výsledná částka je dána poměrem odpracovaných hodin a časového fondu měsíce pro daného zaměstnance.

3

Úkolová mzda

hod

Sazbu za danou část úkolu je nutné zadat. Částka je rovna této sazbě.

4

Dohoda o provedení práce

hod

Od roku 2012 není možné již tuto mzdovou položku používat, mzdová položka je nahrazena novou mzdovou položkou,
 na tomto seznamu pod číslem 19.

5

Odstupné

Z této položky se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Jako sazba je použit = (průměr pro náhrady) * (úvazek zaměstnance) * (prům. fond dnů z prac. kalendáře firmy)

6

Vojenské cvičení

hod

Výchozí hodnotou sazby je průměr pro náhrady

7

Odměna statutárním orgánům

8

Podíl na zisku

Částka je daněna podle % zadaných v sazbě u této položky

9

Dohoda o pracovní činnosti

hod

Nemá výchozí hodnoty

10

13. plat

hod

Stejné zpracování jako pro měsíční plat

11

Dohoda o provedení práce časová

hod

Od roku 2012 není možné již tuto mzdovou položku používat, adekvátní mzdový prototyp pro tuto položku je 2- Základní časová mzda.
Stejné zpracování jako pro kód 4, s tím rozdílem, že se částka přepočítává k poměru odpracovaných hodin.

12

Autorský honorář 25%

hod

Zdaněno sazbou 25%, pokud nezadáte do pole sazba jiné procento a to ve tvaru např. 0,15 = 15%.

13

Autorský honorář %

hod

Je-li honorář nižší než částka daná zákonem, je daněn zvláštní sazbou daně (12,5%) v opačném případě je daněn podle sazeb daně z příjmu.

14

Autorský honorář 5%

hod

Zdaněno sazbou 5%, pokud nezadáte do pole sazba jiné procento a to ve tvaru např. 0,15 = 15%.

15

Příplatek z průměru %

hod

Jako výchozí sazba je procentní část průměru pro náhrady .

16

Příplatek fixní

hod

Výchozí hodnotou je sazba zadaná u mzdové položky.

17

Příplatek z tarifu %

hod

Výchozí hodnotou je procentní část hodinové sazby nebo měsíční mzdy 

18

Přesčas z průměru%

hod

Jako výchozí sazba je procentní část průměru pro náhrady .

19

Dohoda o provedení práce s pojištěním

hod

Mzdovou položku lze používat od roku 2012 u DPP.
Je-li zadán měsíční plat, použije se jako sazba. Celková částka se však již nepřepočítává poměrem odpracovaných hodin a časového fondu měsíce.
Pokud je vyplněná hodinová částka, je sazbou tato částka.

20

Stálá mzda

hod

Použití výhradně u Konta pracovní doby, mzdová položka se vypočte jako procento z Ročního průměru pro konto pracovní doby. Procento je potřeba zadat do Konstant v záložce Finanční. 
Dále má zaměstnanec ve Mzdových údajích označeno - Konto pracovní doby.
U zaměstnance se zároveň zadávají skutečně odpracované hodiny a dosažená mzda, dle kterých se ukládají odchylky od Stálé mzdy.

21

Pohotovost techniků z průměru %

hod

Výchozí hodnotou je procentní část průměru pro náhrady.

22

Pohotovost techniků fix

hod

Výchozí hodnotou je procentní část průměru pro náhrady.

23

Vyrovnání stálé mzdy

hod

Po uplynutí vyrovnávacího období, se Stálá mzda (20) dorovná touto mzdovou položkou.
Je doplacena odchylka od Stálé mzdy, proplatí se přesčas, případné nedoplatky se zaměstnanci nestrhávají.
Mzdovou položku doplníme zaměstnancům hromadně až po výpočtu mezd u jednotlivých zaměstnanců, bez uzamčení období, volbou z menu Mezd >> Doplnění období >> Vyrovnání konta pracovní doby.

25

Úkolová mzda tarifní

ks

Do sazby ve mzdových položkách se zadá částka za jeden ks, která
se vynásobí počtem ks v zadání mezd. 

26

Úkolová mzda časová

hod

Do sazby ve mzdových položkách se zadá částka, která se přepočítává obdobně jako měsíční  mzda 

30

Odměny

31

Odměny pololetní

Zápočet odměn do průměru na náhrady se poměrně rozdělí  na dvě čtvrtletí a výše poměrné částky se vypočte v závislosti na odprac.hodinách za rozhodné období.

32

Odměny roční

Zápočet odměn do průměru na náhrady se poměrně rozdělí  na čtyři čtvrtletí a výše poměrné částky se vypočte v závislosti na odprac.hodinách za rozhodné období.

34

Odměna při jubileu

Položka je zahrnuta do daně, ale nezahrne se do pojištění, lze ji použít pouze pro nepeněžní dar k životnímu jubileu 50 let,do 2.000,-Kč, které zaměstnavatel poskytl ze svých již zdaněných příjmů, nebo zahrnout do nedaňových nákladů.

35

Měsíční osobní ohodnocení

hod

Do sazby ve mzdových položkách se zadá měsíční částka, která
se přepočte poměrem odpracovaných hodin a časového fondu měsíce pro daného zaměstnance.

36

Časové osobní ohodnocení

hod

Do sazby ve mzdových položkách se zadá měsíční částka, která
se přepočte poměrem odpracovaných hodin a časového fondu měsíce pro daného zaměstnance.

37

Pohyblivá složka mzdy

Tato mzdová položka vyžaduje zadání % do pole stejného jména ve mzdových údajích, a vztahuje se k měsíční mzdě popřípadě k hodinové mzdě.V zadání mezd je násobeno počtem hodin.

38

Odměna věrnostní

Položka je zahrnuta do pojištění SP,ZP a je daněna.

39

Odměna jednatele

Položka je zahrnuta do pojištění SP,ZP a je daněna.

40

Dovolená

den

Výchozí sazbou je denní průměr pro náhrady. Ten je vypočítáván z denního průměru zadaného ve formuláři a týdenního úvazku.

41

Svátek

hod

Pro zaměstnance placeného hodinovou mzdou je sazbou průměr pro náhrady, pro zaměstnance s měsíční mzdou je hodinová sazba vypočítána jako podíl měsíčního platu a časového fondu.

42

Jiné náhrady

hod

Sazbou je hodinový průměr pro náhrady. Pokud počet hodin u záznamu dosáhne denního úvazku zaměstnance, je směna neodpracovaná.

43

Proplacená dovolená

den

Sazbou je hodinový průměr pro náhrady, jedná se pouze o proplacení nevyčerpané dovolené, např. při proplacení při ukončení pracovního poměru.

44

Odškodnění pracovního úrazu

den

Hodnotu je třeba zadat.

45

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

den

Hodnotu je třeba zadat

46

Náhrada po skončení prac. neschopnosti

den

Hodnotu je třeba zadat

47

Náhrada při ukončení pracovního poměru

den

Hodnotu je třeba zadat

50

Nemocenské

kal.den

Sazbou je denní průměr pro nemocenské. Při výpočtu celkové částky se zohledňují všechny platné sazby podle současné legislativy, tzn. doba nemoci a příslušná nižší a vyšší sazba,
platné redukční hranice.

51

Nemocenské vyšší sazba

kal.den

Tato položka byla plně nahrazena položkou 50

52

Ošetřování člena rodiny

kal.den

Sazbou je denní průměr pro nemocenské.

53

Peněžitá pomoc v mateřství

kal.den

Sazbou je vyšší sazba průměru pro nemocenské.Kód zadáváme do  dne porodu, poté kód 95.

54

Vyrovnávací příspěvek v těhot. a mateřství

kal.den

Tento příspěvek nemá výchozí sazbu. Hodnotu je potřeba zadat.

55

Nemocenské v hodinách

hod

Mzdová položka se zadává v případě, že zaměstnanec část směny odpracoval a část směny byl uznán pracovně neschopný. Mzdová položka se nepoužívá od doby, kdy počátek DPN hradí zaměstnavatel.

56

PPM ode dne porodu

kal.den

Zadáváme ode dne porodu, mzdová položka narozdíl od 53-PPM , nevypočítává vyloučené doby , ale zároveň se nekrátí dovolená v důsledku neodpracovaných dob.

57

Dávky zahrnované do exekuce

 

Zadáváme u zaměstnance, který pobíral dávky od ČSSZ po část měsíce a po část měsíce pracoval a zároveň má na mzdu exekuci. Dávky se zahrnou pouze do celkové částky pro výpočet exekuce.

60

Cestovné

Tato položka slouží k proplacení cestovních náhrad zaměstnanci.

61

Jednorázová dávka

Proplacení určité částky do čisté mzdy.

70

Srážka

Sražení určité částky z čisté mzdy (náhrada škody ap.)

73

Podnikové spoření

Pouze pro spoření u zaměstnavatele. Pro převod do jiných peněžních ústavů se využijí srážky.

80

Naturální plnění

O tuto částku bude zvýšena zdanitelná mzda a zaplaceno pojistné, částka však nebude proplacena. Použije se např. jestliže bylo zaměstnanci vyplaceno vyšší cestovné, než na které je nárok podle zákona.

81

Naturální plnění bez pojistného

Obdobně jako pro č. 80, ale bez pojistného

82

Odměna stat. org. vč. ZP

Pro odvod pojistného - zvýší pouze Základ ZP.

83

 Naturální plnění vč.ZP

Pro odvod pojistného - zvýší pouze Základ ZP.

84

Odměna stat. org vč. ZP a SP

Pro odvod pojistného - zvýší Základ ZP i SP.

85

Funkční požitky

Hodnotu je třeba zadat

89

Neplacené volno 4,5%

kal.den

Neplacené volno, kde 4,5% odvodu ZP hradí zaměstnanec, 9% hradí zaměstnavatel, ostatní podmínky jako prototyp 91.

90

Vyloučené doby

kal.den

Ovlivní počet dnů vyloučených dob, zadáním dat v opačném pořadí se provede odečet VD

91

Neplacené volno

kal.den

Tuto položku použijeme pouze pro celodenní neplacené volno. Základ pro zdravotní pojištění bude zvýšen o částku odpovídající součinu minimální mzdy a poměru neplaceného volna k počtu kalendářních dnů měsíce. Odvod ZP hradí v plné výši zaměstnanec. (13,5%)

92

Neplacené volno odečtené od počtu dnů v ELDP

kal.den.

Použijeme pouze v případě, pokud chceme aby v ELDP v daném období byl zobrazen křížek a počet dnů neplaceného volna byl odečten od celkového počtů dnů v roce jinak viz Kód 91

93

Neomluvená absence

kal.den

Viz. Neplacené volno 91

94

Dny před vstupem a po ukončení zaměstnání

kal.den

Pro evidenci omluvené absence u firem do 25 zaměstnanců. Od roku 2009 se již nepoužívá.

95

Omluvená absence

kal.den

Ovlivní počet dnů omluvené absence ve výpočtu mzdy.

96

Odpracované dny

den

Ovlivní počet dnů odpracované dny ve výpočtu mezd.

97

Roční zúčtování daně

Vrácení přeplatku daně z příjmu zaměstnanci, částka se zúčtuje proti celkové povinnosti odvodu daně v daném období.

98

Mimořádná záloha

 

Odečte se od čisté mzdy, ale nevstupuje do sestavy záloh.

99

Neplacené volno v hodinách

hod

Položku použijeme pouze pro neplacené volno v hodinách Základ pro zdravotní pojištění se nemění.

100

Oprava srážkové daně

 

Provede opravu srážkové daně.

101

Oprava základu sociálního pojištění

Pro rekonstrukci základu soc. poj. Odvod bude probíhat jako při zúčtování např. Měsíčního platu nebo Časové mzdy.

102

Oprava základu zdravotního pojištění

Pro rekontrukci základu zdravotního pojištění.Odvod bude probíhat jako při zúčtování např. Měsíčního platu nebo Časové mzdy.

103

Oprava základu daně

Slouží pro opravu základu daně. Použijeme např. jestliže nový zaměstnanec při nástupu podepíše prohlášení o dani z příjmu a odpočitatelné položky uplatnil v měsíci nástupu u předchozího zaměstnavatele.

104

Oprava čisté mzdy

Je určena pro potřebu rekonstrukce čisté mzdy, použití mzdové položky ovlivní částku K výplatě, která je také v sestavě rekapitulace, při zaúčtování mezd se částka 'Oprava čisté mzdy' neúčtuje, proto při nevhodném použití vznikne rozdíl na kontě 331 (Dal-MD) se nebude rovnat částce K výplatě, právě o částku 'Oprava čisté mzdy'.

105

Oprava nemocenských dávek

Je určena pro opravu částky nemocenských dávek, zahrne se do celkové sumy vyplacených nemocenských dávek organizací.

106

Oprava dávek OČR

Je určena pro opravu částky dávky OČR. ostatní viz. 105

107

Oprava zdanitelné mzdy

Sníží nebo zvýší podle potřeby zdanitelnou mzdu.

108

Oprava daně

 

Provede opravu zálohové daně.

109

Oprava daňového bonusu

 

Provede opravu daňového bonusu.

110

Penzijní připojištění

 

Tato mzdová položka se již nepoužívá od zavedení příspěvku zaměstnavatele na Penzijní připojištění.

111

Oprava daň.slevy na dítě

Je určena pro opravu daňové slevy na dítě

112

Oprava předchozích vyloučených dob

 

Položka bude použita pro opravu vyl.dob v předchozích obdobích,zadávat se bude v aktuálním měsíci s data z předchozího období.

113

Oprava předchozích absencí

 

Obdoba položky 112, opraví pouze omluvenou absenci

114

Svátek pro měsíční plat

Poměrná část měsíčního platu, která připadne na svátek.

115

Náhrada mzdy - nemocenské

prac.den

Slouží pro zadání náhrady mzdy namísto nemocenského za prvních 14 dnů dočasné prac. neschop. zaměstnance, sazbou je RHPV násobený sazbou pro náhrady mzdy z konstant.

116

Náhrada mzdy - nemocenské v hod

hod

Slouží pro zadání náhrady mzdy, pokud zaměstnanec  v době vzniku pracoval po část dne.

117

Roční zúčt. daň. bonusu

120

Doplatek do minima dny 13,5%

Použije se pro doplatek do minima zdravotního pojištění ve dnech, zvýší základ ZP, zaměstnanec odvede pojistné v plné výši(13,5%)

122

Doplatek do minima částka ZP 13,5%

Použije se pro doplatek do minima zdravotního pojištění v částkách, zvýší základ ZP,zaměstnanec odvede pojistné v plné výši(13,5%)

123

Konto pracovni doby

Mzdová položka slouží pouze k evidenci počtu skutečně odpracovaných hodin, které lze kontrolovat
v sestavě Mzdy>Ostatní>Konto pracovní doby. Pokud máte zavedené ve firmě Konto pracovní doby dle Zák.práce, budete používat mzdovou položku Stálá mzda.

130

Oprava dnů důch. pojištění

Opraví počet dnů, které se mají zahrnout do doby pojištění zaměstnance.

135

Oprava neodprac. dnů

Opraví počet neodpracovaných dnů.

140

Motivační příspěvek pro studenty

Výše je daná platným zákonem, kterou zadáte do sazby, nezahrnuje se na SP a ZP.