Karta majetku

Novou kartu majetku přidáme tlačítkem (+) Nový majetek, čímž se nová karta otevře a pokračujeme vyplňováním údajů o majetkové položce.

Karta má 2 záložky - Majetek se základními údaji a Změny vstupních cen, kam se zadává datum, doklad a výše změny oprávek, či tech. zhodnocení.

Detail majetku pro editaci otevřete klikem na INVENTÁRNÍ ČÍSLO - zde zadáváme obecné údaje v záhlaví - datum a způsob zařazení, vyřazení, zodp. osoba, množství, doklad, výrobní číslo. Po zadání uložíme disketou v pravém horním rohu a zavřeme X.

 

V dolní části karty je seznam účetních a daňových odpisů za účetní období.

Pro automatický výpočet odpisů zadáme tlačítkem (+) první rok, kdy byl majetek odpisován a k němu vstupní cenu (daňově, účetně), odpisovou skupinu > OK 

Odpisy a oprávky  na následující období se dopočítají automaticky tlačítkem "Vypočti", dle pravidel zadané odpisové skupiny.

Klikem na ROK se otevře editace parametrů ročního odpisu (skupina, vstupní ceny, oprávky, odpisy).

Klikem kdekoliv jinde na řádku zobrazíte seznam částek pro jednotlivé měsíce.