Majetek

Evidence majetku registruje drobný i investiční majetek, provádí daňové i účetní odpisy, které lze automaticky zaúčtovat. Pro jednotlivé druhy majetku si vytvoříte potřebný počet knih.

Majetek

Hlavní obrazovka aplikace - knihy majetku, nabídka přehledům zaúčtování a nastavení

Majetek

Začínáme s aplikací Majetek

7 prvních kroků

Postupujeme zadáním základních údajů:

1. v menu Ostatní - zadáme základní číselníky - způsoby vyřazení, knihy majetku, účetní období - tlačítkem (+). Odpisové skupiny jsou dané legislativou.

Roky, pro které chcete odpisy vypočítat, je potřeba zadat do číselníku účetních období.

2. U knih majetku zadáváme rozsah inventárních čísel, konto pořízení (např. 42,0000), konto majetku (např. 22,0000), konto oprávek (82,0000), konto odpisů (551,0000), a zda jde o drobný majetek, nebo zrychlený odpis.

3. Na úvodní stránce se nám zobrazí zadané knihy a klikem na jejich název otevřeme seznam majetku v knize

4. Seznam má v horní části filtr dle inventárního čísla, názvu, střediska, data zařazení a vyřazení

5. Novou kartu majetku přidáme tlačítkem (+), čímž se nová karta otevře a pokračujeme vyplňováním údajů o majetkové položce.

6. Karta majetku má 2 záložky - Majetek se základními údaji a Změny vstupních cen, kam se zadává datum, doklad a výše změny oprávek, či tech. zhodnocení. Záhlaví položky pro editaci otevřete klikem na INVENTÁRNÍ ČÍSLO.

 

7. V dolní části karty je seznam účetních a daňových odpisů za účetní období.

Pro automatický výpočet odpisů zadáme tlačítkem (+) první rok, kdy byl majetek odpisován a k němu vstupní cenu (daňově, účetně), odpisovou skupinu > OK 

Odpisy a oprávky  na následující období se dopočítají automaticky tlačítkem "Vypočti", dle pravidel zadané odpisové skupiny.

Klikem na ROK se otevře editace parametrů ročního odpisu (skupina, vstupní ceny, oprávky, odpisy).

Klikem kdekoliv jinde na řádku zobrazíte seznam částek pro jednotlivé měsíce.

 

Údaje na řádce období:

Daňové

Vstupní cena

cena na počátku roku. Dojde-li ke zvýšení vstupní ceny v tomto roce, nová vstupní cena bude zobrazena až na následujícím řádku.

Oprávky

Odp. sk.

daňová hodnota oprávek na počátku roku.

Odpisová skupina odpovídající SKP. Je-li zadána odpisová skupina 0, majetek se neodepisuje. Pokud není zadána, přebírá se odpis z účetní sazby. Určeno pro výjimky, např. pro odepisování leasingu, technického zhodnocení památek apod.

Odpis

daňový roční odpis.

Zůstatková cena

daňová hodnota majetku na konci roku.

účetní

Vstupní cena

 

cena na počátku odepisování nebo cena po jejím zvýšení technickým zhodnocením.

Oprávky

účetní hodnota oprávek na počátku roku.

Sazba

Odpisová sazba - procentní výše ročních odpisů ze vstupní ceny.

Odpis

hodnota účetního odpisu.

Zůstatková cena

účetní hodnota majetku na konci roku.

Práce s comboboxy:

a. tlačítkem (+) rozbalíte celý seznam a zvolíte vybranou položku

b. vepíšete do pole minimálně 3 znaky, které požadovaná položka obsahuje. Pole nabídne jen vyhovující položky