Číselníky

Číselníky lze průběžně aktualizovat. Jsou zahrnuty do integritních vazeb, takže položky, které jsou použity v dokladech, nelze odstranit. Aktualizace číselníků jsou zaznamenávány a je možné zobrazit historii aktualizací podle uživatelů (tlačítko "Aktualizace")

Účetní období

Účetní období je identifikováno rokem, v němž končí. Dále je uveden datum jeho začátku a konce. Období nemusí souhlasit s kalendářním rokem. Období vkládáme nebo smažeme univerzálním ovládacím prvkem + a -

Střediska

Vždy musí být uvedeno alespoň jedno středisko. Uvádí se číslo a název střediska. Čísla středisek lze volit hierarchicky a tuto hierarchii využít při filtrování výstupů.

Činnosti a zakázky

Mohou jít napříč středisky. Uvádí se číslo a název. Lze využít pro sledování nákladů a výnosů. Číselník se otevře z hlavní nabídky - Číselníky - činnosti, zakázky

Účtový rozvrh

Účtový rozvrh musí obsahovat všechna konta, na které budeme účtovat. Lze naimportovat pomocí XLS tabulky. Konto je definováno svým číslem a názvem. Číslo se skládá ze syntetické části (část před desetinnou čárkou) a analytické části (část za desetinnou čárkou, max. čtyřmístná analytika). Je-li analytická část rovna nule, nemusíme ji zadávat. Účtový rozvrh je naplněn standardním obsahem a je možno jej přizpůsobit podle potřeby firmy. Číslo konta můžeme opravit či odstranit pouze tehdy, není-li nikde použito. Název konta je možné opravit vždy. V systému jsou předdefinovány účtové rozvrhy pro subjekty založené za účelem podnikání, příspěvkové organizace a nevýdělečné organizace. Účtový rozvrh je společný pro všechna střediska.

Vlastnosti:

Označení

Číslo konta. Analytická část je uvedena za desetinnou čárkou

Název konta

Text

Saldo

Pro vybrané účty můžeme sledovat saldo příslušného účtu podle obchodních partnerů a variabilních symbolů. Při účtování je pak pro takto označené účty nutno zadat variabilní symbol a obchodního partnera (nedoplní-li se automaticky)

Nedaňový nákl.

slouží pro označení kont, která nejsou daňovým nákladem

Počítat KR

automatický výpočet kurzového rozdílu
 

Skupiny kont

Slouží ke spojení kont číselně spolu nesouvisejících do skupiny. Např. do skupiny Mzdy můžeme zařadit konta Mzdové náklady, Náklady na zdravotní pojištění, Náklady na sociální pojištění. Náklady a výnosy je potom možné analyzovat podle těchto skupin.

Novou skupinu vytvoříte přes Číselníky - skupiny kont > tlačítkem  (+) a do pravého sloupce skupiny vyberete jaká konta do ní chcete zahrnout. Obraty za skupinu lze získat v obratech hlavní knihy.

Obraty kont

získáme přes Hlavní kniha - obraty. Seznam lze filtrovat kontem, střediskem, Adresou, druhem dokladu atd.

Po nastavení filtru > tlačítko Zobrazit.

Banky

V číselníku bank (Platby -> banky) jsou uvedeny základní informace o bance, typ internetového bankovnictví a adresa (z Adresáře). Je třeba toto mít zadané, pokud chcete používat funkci načítání elektronických výpisů.

Kursový lístek

Ekonomický systém používá k přepočtům kursů kursový lístek (Platby -> kursový lístek). Z něho jsou čerpány výchozí hodnoty pro jednotlivé knihy pracující s cizími měnami. Do formuláře zadáváme kursy jednotlivých měn v požadovaném časovém rozlišení (denně, měsíčně ap.).

Lze také načíst platné kursy ze serveru ČNB - Tlačítko "Nové kurzy k datu"

Uživatelé

Uživatelé aplikace jsou spravováni administrátorem aplikace, který definuje a přiřazuje role dle agendy, kterou spravují. Přístup uživatelů do jednotlivých složek lze upřesnit v Číselníky -> složky -> na řádku vybrané složky je volba Oprávnění. Do seznamu přidáte uživatele, kteří mají do vybrané složky přístup (pro čtení nebo pro editaci). Pokud je seznam prázdný, mohou do složky všichni uživatelé.

Jméno uživatele se použije v historii dokladu, na zápatí tištěných sestav nebo na formulářích, kde je jméno uživatele potřeba.