Roční závěrka a přechod na nové období

Roční závěrka

Roční závěrka slouží k vytvoření a aktualizaci závěrkových dokladů nutných pro přechod na nové účetní období.

Otevřete ji volbou Roční závěrka > zobrazí se seznam vytvořených závěrek. Novou přidáte tlačítkem (+)

Výběrem období otevřete detail, který nabízí Stav závěrky (vytvořena, platná, schválena), konta pro zaúčtování a tlačítkové volby: Vytvořit, Odstranit, Vypočítat, Saldo a Výkazy.

1. Zvolte "Vytvořit", poté zadejte požadovaná konta pro zaúčtování závěrkových dokladů, a vyplňte jméno  do kolonky Uživatel.

2. "Vypočítat". Pokud budete v dokladech uzavřeného období dělat ještě nějaké změny, lze závěrka odstranit a znovu Vytvořit; nebo přepočítat.

3.Tlačítko Saldo zobrazí skupiny kont

Přes tlačítko "Výkazy" zobrazíte nebo vytisknete Výkaz zisků a ztrát nebo Rozvahu.

Aby se projevili zůstatky v knihách nového období, musí být závěrka minulého období nastavena na stav „platná“. 

 

Kontroly při provádění závěrky

Ověření platnosti

Pokud jsou vytvořeny závěrkové doklady a předchozí období ještě není uzamknuto, je možné měnit zaúčtování v předchozím období. Pokud je takováto změna provedena, závěrka je potřeba znovu Vypočítat.

Nezaúčtované doklady

Doklady - zaúčtování > Nezaúčtované. Zobrazí se nezaúčtované doklady. Zobrazené doklady nemusí být chybné, ale nejsou zaúčtované, například proto že ani účtované být nemají, například skladová příjemka na níž nejsou žádné položky, záloha apod.

Doklady v závěrce

Nezadávejte žádné interní doklady s datem a časem konce účetního období (např. 31.12.2015 23:59). Účtování s datem konce účetního období je vyhrazeno pouze pro závěrkové doklady pro převod na konečný účet rozvažný a převod z počátečního účtu rozvažného.

 

Závěrkové doklady

Převod zůstatků kont na konečný účet rozvažný a převod nákladových a výnosových kont na účet zisku a ztráty

Převod z počátečního účtu rozvažného

Doklady zajišťují návaznost zůstatků kont mezi následujícími účetními obdobími. Pokud doklady nejsou vytvořeny, je zjišťován zůstatek kont v novém účetním období z počátečního stavu předchozího období a všech následujících obratů. Jestliže jsou závěrkové doklady vytvořeny, je zůstatek kont nového období zjišťován z těchto dokladů a obratů nového účetního období. Doklady je možné je vytvářet opakovaně, tak, aby počáteční stav nového účetního období zohledňoval změny prováděné v předchozím období před úplným dokončením závěrky.

Doklady jsou datovány přesně na konec účetního období, takže nejsou zahrnuty v obratech ani jednoho období.

Kursové rozdíly k nevyrovnaným pohledávkám a závazkům

Vytvoří se doklad s datem o jednu minutu nižším než konec účetního období. Na něm se zaúčtují jednotlivé položky, které jsou k tomuto datu nevyrovnané a jsou zaúčtovány na kontech, které mají v účtovém rozvrhu zaškrtnuto pole počítat KR. Druhá strana je účtována na konto zisku nebo ztráty zadané ve formuláři roční závěrky. Středisko je převzato z nevyrovnaného dokladu.

K výpočtu se použije denní kurs, to znamená, že v kursovém lístku musí být zadán kurs ke dni konce účetního období.

Kursové rozdíly na finančních účtech

Výběr kont pro něž se budou účtovat kursové rozdíly se provede z knih bankovních účtů a pokladních knih (finanční knihy), které nejsou vedeny v tuzemské měně. Zaúčtování se provede v tuzemské měně na konta zisku a ztráty zadaná ve formuláři roční závěrky. Středisko je výchozí hodnota příslušné finanční knihy. Doklad je datován jednu minutu před koncem účetního období a pro účtování se používá denní kurs ze dne konce účetního období.

 

Nové období

Před začátkem nového účetního období:

1. Zkontrolujte a případně vytvořte nové účetní období. V Ekonomickém systému zvolte Číselníky - období a po otevření formuláře doplňte řádek pro nové období.

2. Vytvořte nové knihy pro doklady nového účetního období.

Nejprve si prohlédněte číslování všech knih (číselníky > složky) a určete si nové číselné řady, tak, aby se žádné řady nepřekrývaly.

Lze vytvořit manuálně novou knihu určitého typu, nebo tlačítkem „Nové složky“ vytvořit všechny používané typy pro nové období s automaticky přidělenou číselnou řadou. Pokud vytvoříte knihy automaticky, převezmou se všechny vlastnosti z aktuálních knih. Pro doklady, které nebudou vystavovány souběžně, například bankovní výpisy, zálohové faktury, objednávky ap., není nutné vytvářet nové knihy dokladů, ale lze pokračovat v rámci zvolené knihy. Ve vlastnostech takové knihy nebude vyplněno období.

3. Aktualizace sazeb a konstant Zkontrolujte nové výše sazeb DPH a konta, na něž se bude DPH účtovat (DPH > sazby).

 

Uzamknutí dokladů

Roční závěrka – uzamknout účetní doklady –> přidat záznam (+) a uzamknout doklady k začátku nového období.  

 

Uzavření starého účetního období po podání daňového přiznání

1. Zaúčtujte daň z příjmu interním dokladem

2. Roční závěrku přepočtěte, aby se projevil přidaný doklad

3. Proveďte uzamknutí dokladů k začátku nového období (např. 1.1.2016) (Roční závěrka – uzamknout účetní doklady)

4. Elektronicky archivujte (nebo vytiskněte) důležité dokumenty potřebné pro kontrolu (hlavní kniha, doklady a výkazy).