Ekonomický systém

Ekonomický systém zpracovává kompletní agendu finančního účetnictví - pokladny, došlé faktury, bankovní výpisy, interní doklady, el. platby, účetní závěrky a výkazy.

Všechny účetní operace lze členit na střediska, činnosti a zakázky. Analytická část účtu (konta) je čtyřmístná. Lze využít hierarchického členění středisek, činností a zakázek. Dále umožňuje zaúčtovat doklady z obchodní databáze a mezd a poskytnout souhrnné výstupy.

V rámci výstupů jsou k dispozici obraty kont, náklady a výnosy, hlavní kniha, přiznání DPH, rozvaha a výsledovka.

 

Začínáme s aplikací ES

7 prvních kroků

Postupujeme zadáním základních údajů:

1. Klikem na název firmy se dostaneme na 'Údaje o firmě' - zadáme identifikaci, adresu, logo, razítko, dále střediska a bankovní  účet, konta pro všeobecné účtování (zaokrouhlení, peníze na cestě atd.)

2. Číselníky - účtový rozvrh - jsou zde základní používaná konta. Můžete tlačítkem (+) nebo Importem vložit další analytická konta, která chcete používat.

3. Adresy - adresáře - zadejte tlačítkem (+). Nejčastěji používané adresáře jsou: Obchodní partneři, Instituce*, Zaměstnanci*. *) Tyto adresáře jsou potřeba pokud používáte aplikaci PM.

4. Adresy a kontakty přidáme tlačítkem (+) nebo naimportujeme.

5. Číselníky > složky (tzv. knihy dokladů) - zadáme (+) složky, jejich typ, název, minima, maxima, a konta k zaúčtování. U knihy došlých faktur - konto dodavatelů 321, u knihy vydaných faktur konto odběratelů 311.

6. DPH - sazby - ověříme nebo zadáme sazby DPH a jejich konta pro zaúčtování.

7. Číselníky - zadáme používané zakázky, činnosti

... a tímto je aplikace základně nastavená a připravená k použití.