Doklady

Doklady jsou vkládány do přehledně členěných složek (knih). Číslo dokladu musí být jedinečné v rámci celé databáze. Aktualizace dokladů i jejich položek jsou zaznamenávány a lze zobrazit historii změn podle uživatelů.

Složky dokladů

Složka může být určena pro jedno nebo více účetních období. Novou složku lze vytvořit pomocí volby místní nabídky "+" v Číselníky > Složky. Tam lze zadat všechny údaje nové knihy. Pro každou knihu je zadán název, interval číslování dokladů, měna, způsob účtování, výchozí hodnoty a další specifické parametry.

Faktura

Druh dokladu

 • Faktura - při prodeji se provádí současně odečet zboží ze skladu. Není možné fakturovat zboží, které na skladu není.
 • Záloha - je možné fakturovat jakékoliv položky z katalogu bez ohledu na aktuální množství. Může ale nemusí se účtovat. Daňový doklad vystavený po zaplacení má jiné číslo.
 • Účet - Použijeme v případě, že zboží již bylo vyskladněno výdejkou nebo chceme fakturovat položky, které nejsou na skladě. Neúčtuje se sklad. Na vyfakturované zboží musíme později vystavit výdejku
 • Dobropis a vrubopis - platí to, co pro fakturu. Musíme uvést záporné množství. Odečte se i množství na skladu.
 • Dobropis k účtu - vystavuje se k dokladu typu účet. Pohyb zboží se musí provést výdejkou.
 • Přijatá platba
 •  

  Výpočet celkové částky faktury:

  V položkách faktury jsou jednotkové ceny bez DPH. Jsou sečteny částky bez DPH jednotlivých položek pro příslušné sazby DPH, k nim je vypočtena DPH. Pokud je v údajích o firmě pořadováno zakrouhlení DPH na desetihaléře, je provedeno. V položkách faktury jsou všechny položky s jednotkovými cenami včetně DPH. Sečtou se ceny včetně DPH pro příslušné sazby, vypočte se základ DPH a DPH se stanoví jako rozdíl mezi cenou včetně DPH a základem.

  Pokud doklad není v tuzemské měně, jsou základy DPH a DPH přepočteny na částky v tuzemské měně.

  Pro zálohovou fakturu se vypočte příslušná výše zálohy podle zadaných procent nebo celkové částky zálohy.

  Ve formuláři je zobrazena celková hodnota faktury. Pro každou položku faktury rovněž vidíme jeho průměrnou skladovou cenu, měrnou jednotku a katalogovou cenu.

  Vydaná objednávka

  Do položky dodáno je automaticky doplněno množství z příjemky, pokud je položka příjemky převzata z objednávky. Položku nelze aktualizovat přímo. Za nevyřízené položky jsou považovány ty, kde dodané množsví je menší než požadované.

  Příjemka

  Do knih příjemek vkládáme produkty, které přijímáme na sklad. Pro každou knihu lze nastavit řadu vlastností. Na příjemce je možné doplnit dodatečné náklady.

  Dodatečné náklady

  Při příjmu produktů na sklad často nejsou dostupné všechny složky skladové ceny. Aplikace umožňuje postupně doplňovat základní cenu i dodatečné náklady. Dodatečné náklady zadáme do detailního formuláře vybrané příjemky. Suma všech zde zadaných nákladů se rozpočte v poměru cen k jednotlivým položkám příjemky. Doklad a adresa jsou použity při zaúčtování dokladu v případě, že je pro konto pořízení požadováno sledování salda. Konto pořízení pro dodatečné náklady se nastavuje ve vlastnostech skladu.

  Výdejka

  Výdejku vytváříme v případě, že skladované produkty vydáváme ze skladu pro vlastní spotřebu a výrobu, nebo na nějakou zakázku, která bude fakturována později. Na fakturu pak lze převzít údaje z výdejek.

  Druh výdeje

  Chcete-li výdej nákladově členit, nadefinujte si druhy v Čísleníky > druh pohybu. Pro každý druh pohybu je možné přiřadit nákladové konto, na něž bude výdejka účtována.

  Vrácení produktu na sklad, dobropis

  Vrácení produktu na sklad se provede zápornou hodnotou množství na výdajovém dokladu, nikoliv příjemkou. Ocenění této položky se může provést třemi způsoby:

  1. - Zadáním dokladu jímž byl produkt ze skladu vydán. To je možné pouze v případě, že vrácení produktu je provedeno ve stejném účetním období jako výdej. Tato vazba zabezpečí, že skladová cena vráceného produktu bude stejná, jako cena vydaného produktu.
  2. - Zadáním pevné skladové ceny k danému produktu. Tato cena se nebude při přecenění výdajových dokladů měnit a lze ji použít ve všech případech.
  3. - Ocenění vrácené položky časovou cenou podle skladní karty, obdobně, jako běžná výdejka. Není možné provést, pokud je na skladě nulové aktuální množství.

  Převodka

  Slouží k provedení převodu produktů z jednoho skladu na druhý. Účetním dokladem je pouze v případě, že převod probíhá mezi sklady, které jsou na různých střediscích nebo jsou účtovány na různá konta.

  Nabídka

  Do nabídky lze zahrnout všechny položky z Katalogu produktů bez ohledu na to, jestli jsou na skladě.

  Došlá objednávka

  Obchodní databáze umožňuje evidovat přijaté objednávky, fakturovat je a sledovat jejich vyřízení. Pomocí došlé objednávky lze produkty na skladu rezervovat.

  Z formuláře faktury můžeme tisknout dodací list, odeslat fakturu emailem, převzít položky na jiný doklad, zaúčtovat či uzamknout doklad.